กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๕

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ - เป็นการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ กำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. ๒๔๙๙ เพื่อให้การกำหนดความผิดและบทกำหนดโทษสอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในลักษณะ ๒๒ หุ้นส่วนบริษัท ของบรรพ ๓ แห่ง ป.พ.พ. ในส่วนของการจ่ายเงินปันผลและการควบบริษัทจำกัด
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย - ประชาชนโดยทั่วไป ผู้ประกอบกิจการ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วันที่มีผลบังคับใช้ - พ้นกำหนด ๙๐ วันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๐๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
ดาวน์โหลดไฟล์