กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๖๕

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ - เป็นการแก้ไขเพิ่มเติม ป.พ.พ. บรรพ ๓ ลักษณะ ๒๒ เกี่ยวกับหุ้นส่วนและบริษัทเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัท โดยปรับปรุงให้ผู้เริ่มก่อการและตั้งเป็นบริษัทจำกัดสามารถกระทำได้โดยบุคคลตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป (ปัจจุบันตั้งแต่ ๓ คนขึ้นไป) การควบรวมบริษัท และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น การกำหนดสถานที่ยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท และการกำหนดให้หนังสือบริคณห์สนธิซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่มิได้จดทะเบียนบริษัทภายใน ๓ ปีสิ้นผลลง รวมทั้งการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมกรรมการ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย - ประชาชนโดยทั่วไป ผู้ประกอบกิจการ บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วันที่มีผลบังคับใช้ - พ้นกำหนด ๙๐ วันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๐๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
ดาวน์โหลดไฟล์