กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๕

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ - เป็นการให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า และให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบได้ว่าหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจะพิจารณาเรื่องที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานเสร็จสิ้นเมื่อใดรวมทั้งสามารถตรวจสอบความคืบหน้าได้ผ่านช่องทางที่หลากหลาย
- ให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเก็บรวบรวมสถิติระยะเวลาการดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรมแต่ละขั้น พร้อมทั้งวัดผลการดำเนินงาน และปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานหากมีระยะเวลาไม่เหมาะสม
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย - กระทรวงกลาโหม - กระทรวงมหาดไทย - กระทรวงยุติธรรม - สำนักงานตำรวจแห่งชาติ - สำนักงาน ปปง. - สำนักงาน ป.ป.ท. - สำนักงาน ก.ก.ต. - สำนักงาน ป.ป.ช. - ศาล - องค์กรอัยการ - ประชาชนทั่วไป
วันที่มีผลบังคับใช้ - ให้ใช้บังคับเมื่อพ้น ๙๐ นับแต่วันประกาศใน รจ. เป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕
ดาวน์โหลดไฟล์