กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ - กำหนดกลไกในการคุ้มครองผู้เสียหายในความผิดมูลฐานโดยให้ศาลสามารถมีคำสั่งให้มีการนำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือใช้คืนให้แก่ผู้เสียหายดังกล่าว รวมทั้งกำหนดกลไกให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียสามารถร้องขอให้ศาลคุ้มครองส่วนได้เสียของตนในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดได้ด้วย
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย - ผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้เสียหายจากการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - หน่วยงานของรัฐ
วันที่มีผลบังคับใช้ - ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด ๖๐ วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕
ดาวน์โหลดไฟล์