กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินกองทุนและกรอบวงเงินกู้เพื่อรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๕

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ - เป็นการเปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินกู้ (ตาม ม. ๒๖ วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๖๒) เพื่อรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศ เป็นจำนวนไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ ล้านบาท (ปัจจุบันกำหนดไว้ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท) และเพิ่มการกำหนดกรอบวงเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็น ๑๗๐,๐๐๐ ล้านบาท
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย - กระทรวงการคลัง - กระทรวงพลังงาน - สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
วันที่มีผลบังคับใช้ วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๐๖ ตุลาคม ๒๕๖๕
ดาวน์โหลดไฟล์