กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชกำหนดผ่อนผันให้กระทรวงการคลังค้ำประกันการชำระหนี้ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๖๕

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ - ให้อำนาจ กค. ค้ำประกันการชำระหนี้ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) ไม่เกินวงเงินจำนวน ๑๕๐,๐๐๐ ล้านบาท และต้องไม่เกินกรอบหนี้สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ โดยให้ลงนามในสัญญาค้ำประกันภายในระยะเวลา ๑ ปี นับแต่วันที่ พ.ร.ก. นี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ ในการชำระหนี้ที่มีการกู้ยืมให้ สกนช. เป็นผู้ชำระหนี้ โดยจะนำเงินงบฯ มาใช้ในการชำระหนี้กู้ยืมดังกล่าวไม่ได้ และให้ถือว่าการค้ำประกันการชำระหนี้ของ สกนช. โดย กค. เป็นการค้ำประกันการชำระหนี้ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะและให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย - กระทรวงการคลัง - กระทรวงพลังงาน - สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
วันที่มีผลบังคับใช้ วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๐๖ ตุลาคม ๒๕๖๕
ดาวน์โหลดไฟล์