กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ - เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ได้มีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน และขับเคลื่อนการดำเนินงานของรัฐบาลในกิจกรรม โครงการต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์ชาติ ร่างแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และนโยบายสำคัญของรัฐบาล รวมถึงการแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแผนที่กำหนดไว้ โดยตั้งไว้เป็นจำนวน ๓,๑๘๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย - สำนักงบประมาณ - หน่วยรับงบประมาณ
วันที่มีผลบังคับใช้ - ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕
ดาวน์โหลดไฟล์