กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. ๒๕๖๕

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ - เป็นการกำหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวบาลเพื่อส่งสริมการประกอบวิชาชีพการสัตวบาล ควบคุมและกำหนดมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการสัตวบาลเพื่อให้การประกอบวิชาชีพการสัตวบาลเป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน โดยกำหนดให้มีสภาการสัตวบาลเป็นนิติบุคคลที่มีหน้าที่และอำนาจในการรับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวบาล รับรองปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร อนุมัติบัตร หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพการสัตวบาลของสถาบันต่าง ๆ รวมทั้งกำหนดให้มีคณะกรรมการสภาการสัตวบาลมีหน้าที่และอำนาจในการบริหารกิจการสภาการสัตวบาลตามวัตถุประสงค์และหน้าที่และอำนาจของสภาการสัตวบาล และกำหนดให้ผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวบาลต้องเป็นสมาชิกและมีคุณสมบัติอย่างใด้อย่างหนึ่ง ตามที่กฎหมายกำหนด
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย - กระทรวงกลาโหม - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - กระทรวงพาณิชย์ - กระทรวงมหาดไทย - กระทรวงศึกษาธิการ - กระทรวงสาธารณสุข - สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - กรุงเทพมหานคร
วันที่มีผลบังคับใช้ เมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕
ดาวน์โหลดไฟล์