กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. ๒๕๖๕

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ - เป็นการกำหนดมาตรการกำกับดูแลการเพาะหรือปลูกพืชกระท่อม การขายและการนำเข้าหรือการส่งออกใบกระท่อมเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประชาชนมากที่สุด และกำหนดมาตรการกำกับดูแลการขาย การโฆษณา และการบริโภคใบกระท่อม เพื่อคุ้มครองสุขภาพของบุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี และบุคคลกลุ่มเสี่ยงอื่นจากการบริโภคใบกระท่อม
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย - กระทรวงยุติธรรม - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - กระทรวงพาณิชย์ - กระทรวงสาธารณสุข - กระทรวงอุตสาหกรรม - กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม - สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม - สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
วันที่มีผลบังคับใช้ - ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕
ดาวน์โหลดไฟล์