กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๙) พ.ศ. ๒๕๖๕

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา โดยแก้ไขเพิ่มเติมเกณฑ์อายุของเด็กที่ไม่ต้องรับโทษทางอาญาจากที่ปัจจุบันกำหนดไว้ไม่เกิน ๑๐ ปี เป็นไม่เกิน ๑๒ ปี และเกณฑ์อายุของเด็กที่ใช้มาตรการอื่นแทนการรับโทษทางอาญาจากเดิมกำหนดไว้เกิน ๑๐ ปี แต่ไม่เกิน ๑๕ ปี เป็นเกิน ๑๒ ปี แต่ไม่เกิน ๑๕ ปี
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย - กระทรวงการต่างประเทศ - กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ - กระทรวงมหาดไทย - กระทรวงศึกษาธิการ - กระทรวงสาธารณสุข - สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ - สำนักงานศาลยุติธรรม - สำนักงานตำรวจแห่งชาติ - สำนักงานอัยการสูงสุด
วันที่มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๐๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ดาวน์โหลดไฟล์