กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๕๕) พ.ศ. ๒๕๖๕

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ - เป็นการขยายระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสำหรับการนำเข้าสินค้าที่ใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพื่อบริจาคเป็นสาธารณกุศล ให้แก่สถานพยาบาลของทางราชการ หน่วยงานของรัฐ และองค์การหรือสถานสาธารณกุศลหรือสถานพยาบาลตามมาตรา ๔๗ (๗) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร ตามที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด โดยไม่นำต้นทุนของทรัพย์สินหรือสินค้าซึ่งได้รับยกเว้นภาษีดังกล่าวมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีิเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับการนำเข้าและการบริจาคที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ (เดิมสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย - ประชาชนโดยทั่วไป บริษัท ผู้ประกอบธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สถานพยาบาลของทางราชการ หน่วยงานของรัฐ และองค์การหรือสถานสาธารณกุศลหรือสถานพยาบาล กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการจัดเก็บภาษี
วันที่มีผลบังคับใช้ - วันถัดจากวันประกาศราชกิจจานุเบกษา
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ดาวน์โหลดไฟล์