กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ - เป็นการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. การประกอบข้อมูลเครดิต พ.ศ. ๔๕ โดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการให้สินเชื่อตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิตประกาศกำหนด สามารถเป็นสมาชิกของบริษัทข้อมูลเครดิตได้ เพื่อรองรับธุรกรรม/นวัตกรรมทางการเงินที่เกิดขึ้นใหม่ (Financial Technology) ที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว และเพื่อให้บริษัทข้อมูลเครดิตสามารถรับผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางที่เกี่ยวเนื่องกับการให้สินเชื่อสามารถเป็นสมาชิกของบริษัทข้อมูลเครดิตได้
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย - ประชาชนโดยทั่วไป ผู้ประกอบกิจการบริษัทข้อมูลเครดิต กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วันที่มีผลบังคับใช้ ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ดาวน์โหลดไฟล์