กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๕๒) พ.ศ. ๒๕๖๕

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ - เป็นการขยายระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี (ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้เป็นจำนวนร้อยละ ๕๐ ของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นค่าซื้อชุดตรวจโควิด-๑๙ แบบเร่งด่วน (Antigen test self-test kits) เพื่อใช้สำหรับพนักงานหรือลูกจ้างของตนเอง) ออกไปอีก ๙ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย - ประชาชนโดยทั่วไป พนักงาน ลูกจ้าง บริษัท ผู้ประกอบธุรกิจห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการจัดเก็บภาษี
วันที่มีผลบังคับใช้ - วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ดาวน์โหลดไฟล์