กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๔

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ เป็นการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตสามารถชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ ณ สถานที่ทำการของผู้ขออนุญาต หรือ ผ่านช่องทาง อาทิ จุดบริการรับชำระค่าธรรมเนียม ธนาคาร ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ประชาชนโดยทั่วไป ผู้ประกอบการ หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติและประเภทของใบอนุญาตตามบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ ได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพลังงาน
วันที่มีผลบังคับใช้ เมื่อพ้นกำหนด ๑๘๐ วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาวน์โหลดไฟล์