กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๔๓) พ.ศ. ๒๕๖๕

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ - เป็นการลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ให้แก่คนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงเพื่อจูงใจให้เข้ามาพักอาศัยหรือทำงานในประเทศไทย ทั้งนี้ ต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามที่อธิบดีประกาศกำหนด โดยเป็นการ ๑) ลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่คนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองในบางกรณี สำหรับเงินได้ที่ได้รับเนื่องจากการจ้างแรงงานของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการอุตสาหกรรมเป้าหมาย ๒) ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่คนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองในบางกรณี สำหรับเงินได้พึงประเมินในภาษีที่ล่วงมาแล้ว เนื่องจากหน้าที่งานหรือกิจการที่ทำในต่างประเทศ หรือเนื่องจากทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศ และได้นำเงินได้พึงประเมินนั้นเข้ามาในประเทศไทย
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย - บุคคลธรรมดาที่เป็นชาวต่างชาติผู้ถือวีซ่าประเภทผู้พำนักระยะยาว ผู้มีความมั่งคั่งสูง ผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ ประเภทที่ต้องการทำงานจากประเทศไทย และผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการจัดเก็บภาษี
วันที่มีผลบังคับใช้ - วันถัดจากวันประกาศราชกิจจานุเบกษา
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๐๑ มกราคม ๒๕๑๓
ดาวน์โหลดไฟล์