กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๕

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๓๕ ในประเด็นการจัดประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้สามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร การมอบฉันทะในการประชุม และการโฆษณาข้อความเกี่ยวกับบริษัทจำกัดทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้นอกจากทางหนังสือพิมพ์ เพื่อเป็นการลดภาระและอำนวยความสะดวกในการประกอบกิจการของบริษัทมหาชนจำกัดและประชาชน
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย - ประชาชนโดยทั่วไป ผู้ประกอบกิจการบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วันที่มีผลบังคับใช้ ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ดาวน์โหลดไฟล์