กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ โดยที่มาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตผลิตและผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีบัญชีรับจ่ายยุทธภัณฑ์ โดยไม่ได้กำหนดให้ต้องส่งสำเนาบัญชีให้แก่กระทรวงกลาโหมแต่อย่างใด แต่ขณะนี้ภาครัฐและเอกชนได้นำยุทธภัณฑ์ไปใช้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง สมควรต้องจัดให้มีบัญชีรับจ่ายยุทธภัณฑ์และรายงานให้กระทรวงกลาโหมทราบ เพื่อให้การควบคุมยุทธภัณฑ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงแก้ไขระยะเวลาให้ใช้ใบอนุญาต จากไม่เกิน ๑ ปี เป็นไม่เกิน ๓ ปี และกำหนดให้การขออนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาตและการขอรับใบแทนใบอนุญาตให้สามารถดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ รวมทั้งปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย - กระทรวงกลาโหม - กระทรวงการคลัง - บุคคลผู้รับใบอนุญาต
วันที่มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ดาวน์โหลดไฟล์