กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๖๕

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ เป็นการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงในการใช้รถใช้ถนน และเพื่อให้การป้องกันการกระทำความผิดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องการใช้ช่องเดินรถ ลักษณะความผิดในการขับรถ การตรวจสอบหรือทดสอบผู้ขับขี่ หน้าที่การใช้เข็มขัดนิรภัย การป้องกันการแข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาต และการควบคุมการใช้รถที่มีสภาพไม่ถูกต้อง รวมทั้งปรับปรุงบทกำหนดโทษให้มีความเหมาะสม
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย - ศาล - สำนักงานตำรวจแห่งชาติ - กระทรวงคมนาคม - พนักงานสอบสวน - เจ้าพนักงานจราจร - ประชาชนเจ้าของรถ ผู้ครอบครองรถ ผู้ขับขี่ คนโดยสาร
วันที่มีผลบังคับใช้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด ๑๒๐ วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๐๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ดาวน์โหลดไฟล์