กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๖๔

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ - เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้สอดคล้องกับประมวลกฎต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (World Anti - Doping Code : WADA Code) โดยกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาในส่วนการกำหนดรายการสารต้องห้ามและวิธีการต้องห้าม การห้ามการกระทำละเมิด การพิจารณาอนุญาตใช้ สารต้องห้ามเพื่อการรักษา การพิจารณากำหนดโทษ การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ การกำหนดโทษทางการกีฬา ให้ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามประมวลกฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกและมาตรฐานสากล ตามหลักการที่ระบุไว้ในอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามในการกีฬาซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อันจะเป็นการส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาและบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินกิจกรรมกีฬาอย่างเป็นธรรม (Fair play) และปราศจากการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานขององค์กรกีฬานานาชาติ และกฎระเบียบ และข้อบังคับที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานสากลในทางการกีฬา
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย - นักกีฬา - สมาคมนักกีฬา - บุคคลซึ่งสนับสนุนการกีฬา - กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - การกีฬาแห่งประเทศไทย - คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔
ดาวน์โหลดไฟล์