กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๔

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ - เป็นการยกเลิกความในภาค ๒ พิกัดอัตราอากรขาเข้า แห่งพิกัดอัตราศุลกากรท้าย พ.ร.ก. พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๓๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ของไทยสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การศุลกากรโลกและอาเซียน ตามพันธกรณีที่ไทยเป็นภาคีอนุสัญญาระบบฮาร์โมไนซ์ขององค์การศุลกากรโลก และพันธกรณีตามพิธีสารว่าด้วยการนำพิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน อันจะเป็นกลไกในการติดตามด้านสถิติของสินค้าเพื่อใช้กำหนดนโยบายด้านต่าง ๆ การติดต่อเจรจาทางการค้าระหว่างประเทศ และการติดตามควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย - ผู้ประกอบธุรกิจ กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการจัดเก็บเอกสาร
วันที่มีผลบังคับใช้ วันที่ ๑ ม.ค. ๖๕
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๐๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
ดาวน์โหลดไฟล์