กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ กำหนดกลไกในการให้ผู้รับทุนหรือนักวิจัยสามารถเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดจากเงินสนับสนุนของภาครัฐ ซึ่งจะส่งผลให้มีการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวไปใช้ อันจะเป็นประโยชน์ทั้งการต่อยอดการวิจัยและต่อเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมและเป็นแรงจูงใจให้มีการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพิ่มขึ้น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย - นักวิจัย - หน่วยงานของรัฐและมหาวิทยาลัยที่มีการให้ทุนวิจัย
วันที่มีผลบังคับใช้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด ๑๘๐ วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๐๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ดาวน์โหลดไฟล์