กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๔) พ.ศ. ๒๕๖๔

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ เป็นการแก้ไขเพิ่มมาตรา ๑๐ ตรี แห่งประมวลรัษฎากร โดยกำหนดอำนาจอธิบดีกรมสรรพากรในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ได้มาโดยหน้าที่ราชการ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติและเงื่อนไขของความตกลงหรืออนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน และการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากร หรือความตกลงระหว่างประเทศ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย - ประชาชนโดยทั่วไป ผู้ประกอบธุรกิจ กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการจัดเก็บภาษี
วันที่มีผลบังคับใช้ ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๐๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ดาวน์โหลดไฟล์