กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๔

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ เป็นการรวบรวมและปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และควบคุมยาเสพติด รวมทั้งการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ซึ่งกระจายอยู่ในกฎหมายหลายฉบับมารวมอยู่ในฉบับเดียวกันอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย - หน่วยงานของรัฐและประชาชนทั่วไป รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
วันที่มีผลบังคับใช้ - พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป - ประมวลกฎหมายยาเสพติด ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๐๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ดาวน์โหลดไฟล์