กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง พ.ศ. ๒๕๖๔

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ โดยที่มาตรา ๑๒๑ ของรัฐธรรมนูญ บัญญัติให้ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสองสมัย ๆ หนึ่งให้มีกำหนดเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวัน และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง ให้เป็นไปตามที่สภาผู้แทนราษฎรกำหนด ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง ในวันที่ ๑ พ.ย. สมควรที่จะให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สองสำหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ย. ๖๔
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย - สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร - สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
วันที่มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔
ดาวน์โหลดไฟล์