กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๖๔

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ - โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ได้รองรับให้ประชาชน ใช้สิทธิออกเสียงประชามติหรือตัดสินใจในเรื่องสำคัญได้ อีกทั้งยังเป็นกฎหมายในการดำเนินการเพื่อการปฏิรูปประเทศ และสอดคล้องกับมาตรา ๒๕๘ ก. ด้านการเมือง (๑) ของรัฐธรรมนูญฯ และแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง อันจะส่งผลให้การออกเสียงประชามติเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย - สำนักงาน กกต. - ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียง - สำนักงาน กสทช. - พรรคการเมือง - องค์กรเอกชน
วันที่มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔
ดาวน์โหลดไฟล์