กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ - เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น สามารถนำเงินแผ่นดินโดยตั้งไว้เป็นจำนวน ๓,๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไปใช้จ่ายเพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน และขับเคลื่อนการดำเนินงานของรัฐบาลในกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และนโยบายสำคัญของรัฐบาลให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องเกิดประโยชน์สูงสุด และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแผนที่กำหนดไว้ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย - สำนักงบประมาณ - กระทรวงการคลัง
วันที่มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔
ดาวน์โหลดไฟล์