กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ - เป็นการลดอัตราการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยลดอัตราการจ่ายเงินสมทบลงร้อยละ ๔๐ จากอัตราเดิม
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย - แรงงานนอกระบบ/ผู้มีอาชีพรับจ้างอิสระ
วันที่มีผลบังคับใช้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔)
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔
ดาวน์โหลดไฟล์