กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าช่วยเหลือบุตร และค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตร

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ - เป็นการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำเกี่ยวกับการจ่ายค่าช่วยเหลือบุตรและค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตร ของรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ
- กำหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าช่วยเหลือบุตรเป็นรายเดือนสำหรับบุตรคนที่หนึ่งถึงคนที่สาม โดยให้ได้รับเป็นเงินเดือนละสองร้อยบาทต่อบุตรหนึ่งคน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศฉบับนี้
- กำหนดให้นายจ้างจ่ายค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตรให้แก่ลูกจ้าง สำหรับบุตรคนที่หนึ่งถึงคนที่สามซึ่งมีอายุสามปีในภาคเรียนของการศึกษา และมีอายุไม่เกินยี่สิบห้าปี โดยกรณีที่บุตรมีอายุครบยี่สิบห้าปีแต่ยังศึกษาไม่จบปีการศึกษา ก็ให้มีสิทธิได้รับค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตรต่อไปจนจบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ประเภท และอัตราที่กำหนดในประกาศฉบับนี้
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย - รัฐวิสาหกิจ - ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ
วันที่มีผลบังคับใช้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔)
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๐๖ สิงหาคม ๒๕๖๔
ดาวน์โหลดไฟล์