กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ค่าทำศพกรณีตาย อันมิใช่เนื่องจากการทำงาน

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ - เป็นการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำเกี่ยวกับการจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ค่าทำศพกรณีตาย อันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ของรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ
- กำหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลสำหรับตนเอง คู่สมรส และบุตรคนที่หนึ่งถึงคนที่สามของตน โดยนายจ้างต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้
- กำหนดให้นายจ้างต้องจ่ายค่าทำศพในอัตราสามเท่าของค่าจ้างรายเดือนเดือนสุดท้ายที่ลูกจ้างได้รับอยู่ โดยค่าทำศพดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่า ๔๐,๐๐๐ บาท
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย - รัฐวิสาหกิจ - ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ
วันที่มีผลบังคับใช้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔)
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๐๖ สิงหาคม ๒๕๖๔
ดาวน์โหลดไฟล์