MENUMENU

กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ยกเลิกประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ค่าทำศพกรณีตาย อันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ค่าช่วยเหลือบุตร และค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตร

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ - ยกเลิกประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ค่าทำศพกรณีตาย อันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ค่าช่วยเหลือบุตร และค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตรเดิม เพื่อใช้ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ฉบับใหม่ที่มีความเหมาะสมกับสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจและสภาวการณ์ในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย - รัฐวิสาหกิจ - ลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ
วันที่มีผลบังคับใช้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔)
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๐๖ สิงหาคม ๒๕๖๔
ดาวน์โหลดไฟล์