กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๗๒๔) พ.ศ. ๒๕๖๔

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ เป็นการขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราเดิม (อัตราร้อยละ ๖.๓ (ไม่รวมภาษีท้องถิ่น) หรือร้อยละ ๗ (รวมภาษีท้องถิ่น)) ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา ๒ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย - ประชาชนโดยทั่วไป ผู้ประกอบธุรกิจ กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการจัดเก็บภาษี
วันที่มีผลบังคับใช้ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔
ดาวน์โหลดไฟล์