กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๔

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ เป็นการยกเลิกพืชกระท่อมจากการเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทและสภาพแวดล้อมของสังคมไทย ซึ่งส่งผลให้ชาวบ้าน ชาวไร่ ชาวสวน กลุ่มผู้ใช้แรงงาน สามารถใช้พืชกระท่อมในลักษณะวิถีชาวบ้าน เช่น การนำมาเคี้ยว การนำมาชงชา หรือต้มน้ำดื่มได้โดยไม่เป็นความผิด นอกจากนี้ยังนำมาใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ ทำให้สามารถส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ อุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ชาวบ้าน ชาวไร่ ชาวสวน กลุ่มผู้ใช้แรงงาน
วันที่มีผลบังคับใช้ พ้นกำหนด ๙๐ วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาวน์โหลดไฟล์