กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๔

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ ปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรา ๑๑๓ (๓) มาตรา ๒๕๖ (๑) และมาตรา ๒๕๘ ค. (๔) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ประชาชนและสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
วันที่มีผลบังคับใช้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดาวน์โหลดไฟล์