กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ เพื่อแก้ไขปัญหาข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคตามมาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อเดิมตามพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่กำลังจะสิ้นสุดลงในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ โดยปรับปรุงเงื่อนไขการให้สินเชื่อให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น และคลอบคลุมถึงผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่เคยมีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน เพื่อให้เข้าถึงสินเชื่อได้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งกำหนดให้มีมาตรการสนับสนุนการรับโอนทรัพย์สินหลักประกันเพื่อชำระหนี้ โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถโอนทรัพยสินที่เป็นหลักประกันการกู้เงินเพื่อชำระหนี้แก่สถาบันการเงิน และสามารถซื้อทรัพย์สินคืนและมีสิทธิเช่าทรัพย์สินนั้นกลับไปใช้ประกอบธุรกิจได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจ อันจะส่งผลให้เกิดความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐจึงต้องดำเนิการโดยเร่งด่วน
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย - ธนาคารแห่งประเทศไทย - สถาบันการเงิน - สำนักงบประมาณ - กระทรวงการคลัง - ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด - 19
วันที่มีผลบังคับใช้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔
ดาวน์โหลดไฟล์