กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๔

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ โดยที่อัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานาน ประกอบกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างกว้างขวาง ทำให้ผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งประชาชนทั่วไปมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น สมควรปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และสภาพเศรษฐกิจ โดยปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยที่มิได้กำหนดโดยนิติกรรมหรือโดยบทกฎหมายอันชัดแจ้งจาก "อัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี" เป็น "อัตราร้อยละ ๓ ต่อปี" และปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยผิดนัด จาก "อัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี" เป็นอัตราร้อยละ ๓ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อปี" และกำหนดให้กระทรวงการคลังพิจารณาทบทวนอัตราดอกเบี้ยทุกสามปี พร้อมทั้งกำหนดให้เจ้าหนี้เรียกดอกเบี้ยผิดนัดได้เฉพาะจากต้นเงินของงวดที่ลูกหนี้ผิดนัดเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกหนี้ได้รับประโยชน์จากภาระดอกเบี้ยที่ลดลงและเป็นธรรมมากขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐจึงต้องดำเนินการโดยเร่งด่วน
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย - สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานศาลปกครอง สำนักงานอัยการสูงสุด - ประชาชน
วันที่มีผลบังคับใช้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔
ดาวน์โหลดไฟล์