กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้านและค้ำยัน พ.ศ. ๒๕๖๔

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ - เป็นการกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้านและค้ำยันที่นายจ้างต้องดำเนินการ เพื่อให้การทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้างมีมาตรฐานอันจะทำให้ลูกจ้างมีความปลอดภัยในการทำงานมากขึ้น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย - กระทรวงแรงงาน ลูกจ้าง นายจ้าง
วันที่มีผลบังคับใช้ - ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด ๙๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๐๔ มีนาคม ๒๕๖๔
ดาวน์โหลดไฟล์