กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูงและที่ลาดชัน จากวัสดุกระเด็น ตกหล่น และพังทลายและจากการตกลงไปในภาชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๔

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ - เป็นการกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่นายจ้างต้องดำเนินการเพื่อการป้องกันอันตรายจากการตกจากที่สูงและที่ลาดชัน จากวัสดุกระเด็น ตกหล่น และพังทลาย และจากการตกลงไปในภาชนะเก็บหรือรองรับวัสดุเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างในสถานที่ดังกล่าว
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย - กระทรวงแรงงาน ลูกจ้าง นายจ้าง
วันที่มีผลบังคับใช้ ให้ใช้บังคับเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๐๒ มีนาคม ๒๕๖๔
ดาวน์โหลดไฟล์