กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ -
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย -
วันที่มีผลบังคับใช้ -
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ดาวน์โหลดไฟล์