กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๕๖๐

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ -
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย -
วันที่มีผลบังคับใช้ -
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐
ดาวน์โหลดไฟล์