กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ -
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย -
วันที่มีผลบังคับใช้ -
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
ดาวน์โหลดไฟล์