กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. ๒๕๖๓

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ กำหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการก่อตั้งทรัพย์อิงสิทธิ การออกหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือการดำเนินการอื่น ๆ เกี่ยวกับทรัพย์อิงสิทธิ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กระทรวงมหาดไทย
วันที่มีผลบังคับใช้ ใช้บังคับตั้งแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ดาวน์โหลดไฟล์