กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง กฎกระทรวงการขอก่อตั้งและการยกเลิกทรัพย์อิงสิทธิ การทำนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์อิงสิทธิ การออกหนังสือรับรอง การออกใบแทนหนังสือรับรอง และการเพิกถอนหนังสือรับรองทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. ๒๕๖๓

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการของผู้เป็นเจ้าของที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีโฉนดที่ดิน หรือห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยห้องชุดในการยื่นคำขอจดทะเบียนก่อตั้งทรัพย์อิงสิทธิ การออกหนังสือรับรองทรัพย์อิงสิทธิ การออกใบแทนหนังสือรับรองทรัพย์อิงสิทธิ การเพิกถอนหนังสือรับรองทรัพย์อิงสิทธิหรือการยกเลิกทรัพย์อิงสิทธิ และกำหนดประเภทนิติกรรมและการจดทะเบียนนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์อิงสิทธิ รวมทั้งกำหนดอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กระทรวงมหาดไทย
วันที่มีผลบังคับใช้ ใช้บังคับตั้งแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ดาวน์โหลดไฟล์