กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะเพื่อการทำงาน สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ กำหนดให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรภายใต้ MOU ที่วาระการจ้างงานครบ ๔ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ย. ๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๔ มีสิทธิขออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อทำงานได้อีกไม่เกิน ๒ ปี โดยอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเพื่อการทำงานต่อไปได้ไม่เกิน ๑ ปี เมื่อครบกำหนดแล้ว หากประสงค์จะอยู่ต่อไปให้ขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรได้อีกเป็นระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี โดยยกเว้นการเปรียบเทียบปรับการอยู่ในราชอาณาจักรเกินกำหนดแก่คนต่างด้าวที่ระยะเวลาการอนุญาตสิ้นสุดตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ พ.ย. ๖๓
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย - คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา - เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน - นายจ้าง และประชาชน - คนต่างด้าว
วันที่มีผลบังคับใช้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ดาวน์โหลดไฟล์