กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ. ๒๕๖๓

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ กำหนดให้มีเกียรติบัตรและเข็มเครื่องหมายเพื่อเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำซึ่งเป็นผู้ที่มีความประพฤติเหมาะสมและผลการปฏิบัติงานดีเด่น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย - ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ - สำนักงาน ก.พ. สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี - ประชาชน
วันที่มีผลบังคับใช้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
ดาวน์โหลดไฟล์