กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง กฎสํานักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ ๑๐๐ (พ.ศ. ๒๕๖๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๗๘

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎสำนักนายกรัฐมนตรี ออกตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๗๘ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๗๘ เพื่อกำหนดให้ข้าราชการพลเรือนประดับเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่นประกอบกับเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย - ข้าราชการและลูกจัางประจำของหน่วยงานของรัฐ - สำนักงาน ก.พ สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี - ประชาชน
วันที่มีผลบังคับใช้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
ดาวน์โหลดไฟล์