กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง กฎกระทรวงการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๓

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมหรือกำกับดูแลการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสุขภาพและอนามัยของประชาชนและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกำหนดมาตรฐานสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชนและวิธีดำเนินการเพื่อตรวจสอบควบคุมหรือกำกับดูแล หรือแก้ไขสิ่งที่จะมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
- หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้หน่วยงานหรือบุคคลที่ดำเนินการเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนที่ต้องปฏิบัติ
- การเก็บมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
- การขนมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
- การกำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย - กระทรวงสาธารณสุข - ราชการส่วนท้องถิ่น - ประชาชนในชุมชน
วันที่มีผลบังคับใช้ ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด ๑๘๐ วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
ดาวน์โหลดไฟล์