กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๒

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ กำหนดให้มีเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลปัจจุบันขึ้นสำหรับพระราชทานเป็นเครื่องหมายในพระมหากรุณาธิคุณส่วนพระองค์ตามโบราณราชประเพณีสืบไป
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย - ผู้ซึ่งได้รับพระราชทานเหรียญ - ทายาทผู้ได้รับพระราชทานเหรียญ
วันที่มีผลบังคับใช้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
ดาวน์โหลดไฟล์