กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ กำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ เพื่อทําหน้าที่จัดทํานโยบายและแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ รวมทั้งกํากับ ติดตาม และขับเคลื่อนการดําเนินการตามนโยบายและแผนนั้นอันจะเป็นผลให้การบริหารจัดการด้านการกีฬาเป็นระบบและมีเครือข่ายในการพัฒนาการกีฬาอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย - กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวกับการกีฬา
วันที่มีผลบังคับใช้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑
ดาวน์โหลดไฟล์