กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติโอนที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะในท้องที่ตําบลกมลาไสย อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ให้แก่นางบุญมี ดอนเมือง และนางสวาท ดอนกระสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ เป็นการโอนที่ราชพัสดุดังกล่าวเพื่อแลกเปลี่ยนกับที่ดินของนางบุญมี ดอนเมือง และนางสวาท ดอนกระสินธุ์ เพื่อใช้ประโยชน์ในราชการของโรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร แต่เนื่องจากโรงเรียนได้ถูกเพลิงไหม้ได้รับความเสียหายและที่ราชพัสดุแปลงเดิมมีสภาพคับแคบไม่เหมาะสมที่จะใช้เป็นที่ตั้งโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ทําความตกลงขอแลกเปลี่ยนที่ราชพัสดุแปลงนี้กับที่ดินของนางบุญมี ดอนเมือง โฉนดที่ดินเลขที่ 24571 เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่40 ตารางวา และที่ดินของนางสวาท ดอนกระสินธุ์ โฉนดที่ดินเลขที่ 24572 เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ 1 งาน รวมสองแปลงเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวาแต่โดยที่มาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 บัญญัติให้การโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะต้องกระทําโดยพระราชบัญญัติ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย - นางบุญมี ดอนเมือง และนางสวาท ดอนกระสินธุ์ - กระทรวงศึกษาธิการ
วันที่มีผลบังคับใช้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑
ดาวน์โหลดไฟล์