กฏหมายสำคัญในราชกิจจานุเบกษา


ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๖๑

หัวข้อ รายละเอียด
สาระสำคัญ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีอัตราเงินประจําตําแหน่งข้าราชการทหาร ประเภทวิชาการในสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหมโดยไม่นําชั้นยศทางทหารมาเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการดํารงตําแหน่งทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการสร้างผลงานทางวิชาการของข้าราชการทหารผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว และเพิ่มบัญชีอัตราเงินประจําตําแหน่งข้าราชการทหาร ประเภทวิทยฐานะ เพื่อให้ข้าราชการทหารผู้ปฏิบัติงานด้านการสอนมีสิทธิได้รับเงินวิทยฐานะ อันจะเป็นการสร้างขวัญกําลังใจและเป็นไปโดยสอดคล้องกับภาระหน้าที่
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย - ข้าราชการทหาร - กระทรวงกลาโหม
วันที่มีผลบังคับใช้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑
ดาวน์โหลดไฟล์